ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תצז

ב"ה, כ"ה אלול, תשי"ח

ברוקלין.

האברך יוסף שי'

שלום וברכה! במענה למכתבו מד' באלול, בו כותב הספיקות בקישור הארכת הוויזה וכו'.

וכיון שאין החוקים בזה שוים במדינה ומדינה, עליו לברר פרטי הענינים בזה באותן המדינות שבאים בחשבון שיהגר לשם, ואז יבחר בהמתאימה יותר או שיחזור לאה"ק ת"ו.

בעת רצון יזכירו את ו שי' אודותו כותב על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ובודאי ימצא אותיות מתאימות להסביר לאביו שי' שככל שמוסיפין בעניני תורה ומצות מתוסף בברכות השי"ת בהמצטרך לאדם וביתו.

במש"כ ע"ד תרגום משניות לצרפתית עבור תלמידים צ וכנראה כוונתו לתרגום כפשוטו (ולא פי' המשנה לתלמידים בעת לימודו אתם) צ ולדעתי באם יש הכרח צ יש לתרגם רק אותם הפרקים שהם הלכות ונוהגות גם עתה (ברכות, שבת וכיו"ב), והרי גם הן תספיקנה דרישות ההכרח, עכ"פ לעת עתה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א" T

מזכיר

ו'תצז

יוסף שי': קיובמן. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תתצו. ו'נט.