ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקא

ב"ה, כ"ו אלול, תשי"ח

ברוקלין

ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה! לפלא שזה זמן רב שאין מהם כל ידיעות, ויהי רצון שיהי' זה סימן טוב, ומה טוב סימן מובהק, שאז יש לזה אחיזה בדאורייתא שהכל בסדר ובשלום.

ועל של עתה באתי, שקרבה שנת השבע שנת השמיטה, ובודאי אחזו באמצעים מתאימים בהנוגע לעניני פרנסה של אלו, שעד עתה התעסקו בעבודת האדמה, ובפרט הספרדים והמרוקים, שעדיין אינם מבוססים כלל וכלל, ופשיטא שאין להם כמה סניפי פרנסה.

ונשלח המכתב מהיר דחוף בהתאם להכרח הדבר, ולכן גם הפרטיות בהכתיבה בזה לכאן תשובח.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א