ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקג

[שלהי אלול, תשי"ח?]

ו לפלא שזה זמן רב ביותר שאין ממנו ידיעות, אבל תקותי חזקה שבכל אופן ממשיך הוא בלימוד תורתנו הק' בכותלי ישיבה, שגודל הענין מצד עצמו ידוע ומבואר בכמה מקומות בדברי רבותנו ז"Kל, נוסף על זה ששנים אלו הם שני הכנה לכל משך ימי החיים, שכיוונם ושלימותם תלוים בישרות ביסודיות ותוקף ההכנה, שלכן תמיד כדאי להוסיף עוד ועוד בתקיפות ההכנה, כיון שהתועלת נכפלת פי כמה במשך עשיריות שנות החיים הבאות לאחרי זה, ובפרט שלפי גילו אין זה עדיין בגדר ההוספה לזמן הדרוש כ"א זמן הכנה עצמה, שמהנ"ל מובן, שכל שבוע וחדש שעוסקים בתורה בהתמדה ושקידה כדבעי, שענין זה אי אפשרי אלא בדבוק חברים בכותלי ישיבה, ולא רק שאין זה ענין בלתי תועלתי ח"ו אלא אדרבה זוהי תועלת המקסימלית שאפשר לקבל ממשך זמן זה, וכידוע גם על זה המשל, אשר הוספה קטנה בגרעין הנטוע נכפלת פי כמה וכמה באילן שגדל אחר כך.