ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקד

[קיץ תשי"ח?]34

ו ההערה בנוגע לספה"ע שלא יהא כשני תורות כו' צ לא זכיתי להבין, שהרי התורה אמרה בפי' שעל כאו"א לספור בפ"ע (וע"ד וספרה לה, ולא כספירת שמוי"ו צ ראה תוד"ה וספרתם מנחות סה, ב) ולקבוע חה"ש ביום הנ', וזהו הדרך היחידית לקביעות חה"ש (מנין היחיד). ומקשה צ לא כן הוא, כ"א פלוני יחוג חה"ש במ"ט למנינו (שהרי בודאי לא יפטרו מספה"ע) ופלוני בנ"א למנינו והג' צ בנ' למנינו! ועוד קושיות רבות מלספור (חסר תמימות, יתר על התמימות וכו').

הלח"מ (פ"ז דלולב) שהביא צ ה"ז שוברו. עיי"ש.

לפענ"ד מה שקורא למסקנתי "חידוש גדול" צ החידוש הוא צ פשיטות הדבר ומאי קמ"ל.

מכתבי מענה בענין תפלין צ בטח נתקבל במועדו.

ו'תקד

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 327.

ההערה בנוגע לספה"ע: במה שנתבאר לעיל אגרות ו'רחצ. ו'תטו. דמי שעבר קו התאריך באמצעי ימי הספירה צריך להמשיך בספירתו שלו וכן לחוג את חג השבועות למספרו.