ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקז

ב"ה, ג' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

האברך יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מכ"ו אלול, ומוסגר בזה המענה לקבוצת הנוער החרדי, שבטח יסבירם, באם זקוקים לזה, מתאים להבנתם והשגתם, ובודאי למותר להעיר שהיגיעה ע"ד הוספת חברים עיקר גדול ובפרט מבין אלו שכבר פעם השתתפו בקבוצה זו, כפי שכותב במכתבו.

ויהי רצון שכפי שכותב, שהוא כבר טעם מפרי השתדלותו בהאמור הנה יוסיף השי"ת העזר גם בהשתדלותו וגם בהטעימה, שילך מחיל אל חיל בתורה ומצות וכן בהשפעתו בכיוון האמור.

בברכה לבשו"ט וחתימה וגמח"ט.

נ.ב.

בשאלתו במכתבו במרז"ל כל הגדול מחבירו יצרו גדול, שאינו מובן, שהרי כשזה קם זה נופל,

והפירוש בהאמור הוא, כשנותנים לאדם נשמה גדולה נפש אלקית נעלית

במדריגתה, הרי מתאים לזה גם כן נפש הבהמית גדולה היא במדותי' וענינה ז.א.

בהתנגדותה [והוא מכמה טעמים, שלא יבואו בטענות, שנצח המלחמה ע"י שנתנה לו נפש אלקית נעלית ונפה"ב חלושה ביותר], ולאחרי זה כשלוחם בכחות נפשו האלקית להאיר בנר מצוה ותורה אור, הרי מתחילה הפעולה דאור דוחה חשך וכשזה קם זה נופל, עד שסו"ס יכול להגיע גם להדרגא שאין לו יצר הרע כי הרגו בתענית וע"ד המבואר בתניא קדישא בנוגע לדוד מלך ישראל.

ו'תקז

האברך יצחק: אוחיון, אגאדיר. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'שעג, ובהנסמן בהערות שם.