ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקיא

ב"ה, ה' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

האברך מלאכתו מלאכת שמים יוסף שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מז"ך אלול, בו כותב אודות משרתו בקדש בבית הספר דאהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר בלוד.

ועל גודל הענין וערך הדבר, בודאי אין צריך ביאור ואריכות, ורק באתי להדגיש ע"פ מאמר רז"ל, שמא מילתא היא, ובפרט בהנוגע לצדיק נשיא ישראל, אשר רועה נאמן לא יעזוב צאן מרעיתו גם בעלותו השמימה עומד ומעורר ר"ר על כל עניניהם, ובלשון הזהר הק' מובא באגה"ק לרבנו הזקן, צדיקא דאתפטר אשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי, עאכו"כ בצדיק נשיא ישראל נשמה הכללית אשר מקשר הוא עמו נשמות הפרטיות שהן המקושרים אליו וההולכים בעקבותיו, ובעיקר אלו הממלאים הוראותיו באותן הענינים עליהם מסר נפשו בחיים חיותו, ואשר בהנוגע לכ"ק מו"ח אדמו"ר, ה"ז ענין החינוך עטה"ק, ודוקא מואר באור וחום תורת החסידות ועניני',

שמהנ"ל מובן, אשר כל השתדלות ויגיעה כדאיות הן בענין זה ובמוסד קדוש הנקרא על שמו וגורם נח"ר לנשמת הצדיק הנשיא, שעי"ז עוד מוסיף בהתעוררות ר"ר שלו על הצלחת המוסד והצלחת כל העוסקים בזה.

ומה שנראים קישוים ועניני התנגדות ולפעמים עניני התנגדות מכאלה, אשר אדרבה צריכים היו לסייע בזה בכל תוקף, ה"ז עצמו הוכחה אשר מנסה ה' אלקיכם אתכם לדעת וגו'.

וכידוע הבחינה בזה, שכל פעולה והתנגדות האמורה ה"ז מסוג זה, שמונעת את איש הישראלי מענין של תורה ומצות, והרי מקורה לא מצד ימין, ועיין היום יום כ"ג סיון.

ויהי רצון שינצלו במילואה את ההצלחה והברכה שמשפיעים מלמעלה ויתבסס בי"ס חב"ד זה בתוככי שאר מוסדות הרשת ומוסדות חב"ד בכלל ובודאי שיתוסף בברכות השי"ת כו"כ לכאו"א מהם בגשמיות וברוחניות.

מובן וגם פשוט שכל האמור מופנה הוא לכל סגל המורים מורות, אנשי ההנהלה וכל המסייעים ומשתדלים בענין הכי נעלה האמור שליט"א.

בברכת חתימה וגמח"ט ולבשו"ט בכהנ"ל.

ו'תקיא

נדפסה בלקו"ש חי"א כ' 230 והושלמה ע"פ העתק המזכיורת.

יוסף שי': מרטון, לוד.