ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקיד

ב"ה, בין כסא לעשור, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הבשורה טובה ע"ד חגיגת הבר מצוה של בנו... שי' שתתקיים בשבת שובה, ויהי רצון שתהא כניסתו למצוות בשעה טובה ומוצלחת והוריו ישבעו ממנו רב נחת, נחת אמתי שהוא נחת יהדותי, אשר כל רואהו יכירהו כי הוא זרע ברך ה'.

בטח למותר להדגיש לבנו הבר מצוה שי', אף שההדגשה יפה בכגון דא, שבמלאות לו י"ג שנה לאורך ימים ושנים טובות נכנס הוא לסדר חיים חדשים, חיים מלאים של יהודי מצווה ועושה לחיות על פי תורתנו הק' תורת חיים ומצוותי' שעליהן נאמר וחי בהם, וכיון שנותן התורה ומ;63636#&צוה המצוה הוא הבורא יתברך ויתעלה דורש את כל זאת, הרי אין כל ספק שהוא נותן גם הכחות והאמצעים לכל אחד ואחד למלא את המוטל עליו, ואין הדבר תלוי אלא ברצונו של אדם.

והרי הכל בהשגחה פרטית, שחגיגת הבר מצוה תתקיים בשבת שובה, שבין ראש השנה - זמן הכתיבה טובה, ובין יום הכפורים - זמן החתימה טובה, וחיים טובים ליהודי הם חיים על פי התורה ברוחניות וגשמיות גם יחד.

ויהי רצון שכ' ורעיתו שיחיו יראו עונג ונחת אמתי מבנם הבר מצוה ומשאר ילידיהם שיחיו, ויבשרו אך טוב תמיד כה"י.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה.