ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקטז

ב"ה, ט' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים ובעל מדות

מו"ה לוי שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו, ותוכנו ע"ד בקור תלמידי ישיבתנו הק' בבית ההבראה בשני ימים של ר"ה, להוציא הנמצאים שם ידי חובתם במצות תקיעת שופר.

וכיון שאמרו חז"ל, שאחד מעניני תקיעת שופר, הוא הכתרת ממה"מ הקב"ה בעולמנו זה הגשמי והחומרי וכל עניניו, הרי השי"ת הוא עצם הטוב ומקור הטוב, ומלכותא דרקיע כעין מלכותא דארעא, שביום הכתרה הנחה עשה למדינות,

תומשך הנחה זו בעניני הטבת בריאות הגוף והטבת בריאות הנשמה, של כל הנמצאים בבית ההבראה בו מכהן בקדש, בתוך כלל ישראל בטוב הנראה והנגלה,

ותכה"י יבשר כת"ר בשו"ט בהנוגע לנכדיו שיחיו אודותם מזכיר במכתבו זה, וכן בהנוגע לכל אנשי המוסד ועניניהם.

בכבוד ובברכת חתימה וגמח"ט.

ו'תקטז

מו"ה לוי: ביליצקי, ברוקלין.