ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקיט

ב"ה, י"א תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק שובה, בו כותב הסברא ע"ד קביעות זמן החתונה,

ומ"ש בזה ע"ד חדש טבת, הנה כיון ששואלני בזה: אין נוהגים בחוגנו לערוך חתונות בחדש האמור, אבל בחדש כסלו, עורכים במשך כל החדש,

ואיך שיחליטו יהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת בכל המובנים,

ובמ"ש ע"ד הכנה, וקוצר הזמן להכנה כדבעי,

הנה אף שהרבו חז"ל בגודל הענין דהכנסת כלה וההכנה לזה, אבל בתקופתנו זו, לדעתי צ"ל ההידור בהכנה רוחנית, וההוצאה יתירה להקדישה לעניני תורה ומצות לזכות החתן והכלה גם יחד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך הרחבת הפרנסה והרחבת הדעת אמיתית ולחג שמח.

ו'תקיט*

שיודע: שבזה אפשר לגלות הרבה מצפונים לעזור את זולתו, לגלות מקור של מחלות ודרכי הטפול, לגלות מים או מתכות בקרקע ועוד ועוד.