ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקכ

ב"ה, י"ב תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

האברך נפתלי צבי שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת הפ"נ מה' תשרי, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

במ"ש אודות המנהג לומר בסיום תפלת שמו"ע פסוק של השם וכו'

כמה מהחסידים נהגו לומר לפני יהי רצון הפסוק השייך לשמם וכן הפסוק השייך לשם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בודאי מוסיף בעבודת הפצת המעינות (ועד שיפוצו גם) חוצה, בחוצה של עצמו וביחוד של הזולת, ואין לך דבר העומד בפני הרצון ובפרט בענין הנ"ל שהוא דרישת והכרח השעה וחובת גברא.

בברכה לחג שמח ולבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'תקכ

נפתלי צבי שי': גוטליב, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לעיל חט"ו ה'שעו.