ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקכג

ב"ה, י"ח תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה דוד אברהם שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א תשרי...

לפלא שאינו מזכיר במכתביו האחרונים, אם נפגש עוה"פ באותם הקרובים שי' שפגשם מאז בכפר חב"ד ושפעל עליהם יחס - קירוב לחב"ד אף שחסר אצלם - מצות בפועל. הרי תקותי חזקה שמצליח בפעולה ומזמן לזמן - בהוספה בכמות ובאיכות, וימלא עד"ז במכתבו הבא, ומבלי לחכות עד שיהי' איזה ענין שנדמה יהי' לו שעוד פעם נמצא במצור וכו'.

בודאי מנצל השפעתו בהנוגע להכתות בם מורה ובהנוגע בתוככי המושב, שבשני המקומות גם יחד בודאי עוסק במרץ גדול, שהרי הענין חשוב למאד. אף שמובן ששונה אופן הפעולה, ז.א. שבהכתה הפעולה היא בתוכן תפקידם, משא"כ בהנוגע לתושבי המקום, יש להתבונן ולשער מראש תגובת השוחט וכו' שבמקום, וכן להזהר מלתת מקום לעלילה שמזניחים ענין ההוראה לתלמידים בשביל תעמולה בין המבוגרים, והכל לפי תנאי המקום והאישים. ובטח יתייעץ עם עוד מאנ"ש הנמצאים שם ויודעים תנאי המקום. מובן שגם ההתייעצות צ"ל באופן חשאי, וק"ל, וד"ל.

בברכת הצלחה במלאכתו מלאכת שמים ובפ"ש סגל המורים-ות שי'.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו,

א. קווינט

המזכיר

ו'תקכג

מו"ה דוד אברהם שי': לסלבוים, מושב ברוש. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתקז, ובהנסמן בהערות שם.

עוה"פ: ראה לעיל שם.