ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקכח

ב"ה, כ"ה תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מכתבו וג' הפ"נ קבלתי בעתם. ובהנוגע לנסיעתם משם ל... בטח פרט לו מר... שי' מה שדברנו בזה. והנקודה, שהן אם נוסע כלה או רק למשך זמן, מובן וגם פשוט, שאי אפשר להשאיר מקום פנוי, וק"ל וד"ל. ולכן בעוד מועד [כוונתי, איזה זמן קודם שיסעו משם] כדאי שיבוא לשם איש המתאים מאנ"ש, ולאט לאט יתרגלו עמו, וגם הוא יתרגל להמצב שם. ומוכרח שעד א;63637#&ז לא ידעו הבע"ב ועמא דבר שב... ע"ד נסיעת כת"ר משם, בכדי שלא יתחילו לבוא בהצעות, שיביאו מי שהוא מהעולה על רוחם לשם. משא"כ באופן האמור, הרי יהי' פירוש הענין, שזהו המשך לשהותו של כת"ר שם, ואין כאן דבר חדש, וכמה מעלות בדבר. וכאמור - הצלחת תכסיס זה מכריחה, שיאחר הודעת רצונו לנסוע לאיזה זמן מ... ככל האפשרי. ולכאן יודיע בהקדם הכי האפשרי מתי לערך בתכניתם לנסוע, בכדי שחיפוש איש המתאים ונסיעתו, הדורשים איזה הכנות, יהי' לזה די זמן מספיק, וכנ"ל - ככל שיקדים בהודעתו פרטים א לו לכאן - טוב יותר להענין.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן