ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקל

ב"ה, כ"ו תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה שניאור זלמן שי' הלוי

שלום וברכה!

קבלתי הידיעה בקשת ברכה עבור הנער... שי', ונעם לי להוודע אשר הכל מסתיים בשלום ובטוב, ויהי רצון שיחזור לאיתנו לגמרי, והוריו שיחיו יגדלוהו וכל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מוארים וחדורים באור וחום חסידותי.

והרי מבואר בכ"מ בביאור הכתוב, זאת התורה אדם, שהוא ע"פ השייכות וההשתוות שבין התורה ואיש הישראלי, ומרומז גם במאמר חז"ל, רמ"ח אבריו של אדם כנגד רמ"ח מ"ע ושס"ה גידים כנגד שס"ה מצות ל"ת, שעפי"ז מובן וגם פשוט, שכמו שהוספה בפנימיות ועצמיות חיות גוף האדם, ה"ז רפואה הכי טובה ודרך הכי פשוטה לחיזוק ותוספת בריאות הגוף, כן הוא ממש לבריאות הנשמה, הוספה בפנימיות ועצמיות חיות הנשמה, ה"ז מביא חיזוק ותוספת בריאות הנשמה ביותר - וחיות הנשמה הרי תלוי' בתורה ועניני', ז.א. שהנ"ל הוא ע"י פנימיות התורה ופנימיות המצות, שהדרך לבוא לזה ואליהם, הוא ג"כ ע"י לימוד פנימיות התורה, וכיון שבריאות גוף הישראלי תלוי בבריאות נשמתו, שהיא חלק אלקה ממעל ממש,

כיון שגם גוף הישראלי קדוש הוא,

וכמבואר בתניא פרק מ"ט שעל גוף החומרי, נאמר ובנו בחרת, ומקום הבחירה למעלה ה"ה דוקא במהותו ועצמותו ית', כמבואר בכ"מ,

הנה הוספה בלימוד פנימיות התורה, שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות וע"פ מרז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה, הליכה בהדרכותי' והנהגותי', הרי זו היא הדרך הישרה והכי טובה, גם בהנוגע לבריאות הגוף,

ובילדים בגילו של הנ"ל הרי כל האמור חל הוא על הוריו שיחיו כ"א מהם מתאים לענינו, וק"ל.

ויהי רצון שכמו שהביא הבקשה והידיעה האמורה, כן יבשר טוב גם בעתיד בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.

ו'תקל

נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 327 והולשמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה שניאור זלמן: דוכמן, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'רס, ובהנסמן בהערות שם.