ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקלב

ב"ה, כ"ח תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת אגודת גמילות חסדים...

ה' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הדו"ח בעד השנה ה'תשי"ח.

ולפלא קצת שמתאים להדו"ח, במשך כל השנה חילקו רק נ"ה הלואות.

ויהי רצון שבעתיד הקרוב יקוים היעוד, אפס כי לא יהי' בך אביון,

ויהי רצון שאם כהמשך הכתובים, יתאחר ח"ו הנ"ל, ויהי' בך אביון וגו', תהי' בידם היכולת להרבות בפעולות הטוב בגמ"ח, וכידוע מאמר רז"ל גדולה גמ"ח מן הצדקה (אף שצדקה בכלל שקולה כנגד כל המצות)

והרי השנה זו היא שנת השבע שנת השמיטה, ובמילא יקר הדבר עוד יותר, כיון שנתוסף ציווי מיוחד בכתובים האמורים, השמר לך וגו' נתן תתן וגו'.

בברכת הצלחה בעבודה האמורה וכדרישת תורתנו בשמחה ובטוב לבב.

נ.ב.

כמנהגי - בל"נ - מוסג"פ המחאתי בתור השתתפותי סמלית לשנה הבע"ל.