ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקלה

ב"ה, אדר"ח מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השני, ותוכנו ע"ד אחותו מרת... אשר כבר כמה שנים לאחרי חתונתם ועדיין לא נתברכו בפרי הבטן.

ולפלא שאינו מזכיר אם שאלו חוות דעת רופא מומחה במקצוע ועכ"פ צריכים לעשות זה עתה, וכהוראת רז"ל ורפא ירפא התורה נתנה רשות לרופא לרפאות,

אלא כיון שאצל איש הישראלי הרי הגשמיות והרוחניות יחד יהלכון, שהרי גוי אחד הם בארץ, ובלשון רבנו הזקן באגה"ק שלו סי' ט' שגם בעניני ארץ לא יפרדו מאחד האמת, על הנ"ל להוסיף בעניני תורה ומצות ולהתחזק בבטחונם בהשי"ת בורא עולם ומנהיגו שהוא המשגיח בהשגחה פרטית על כאו"א בהנוגע לכל האמור.

ומהנכון במצב כמו האמור, לברר באם לא הי' בהשידוך שלהם איזה פגיעה בכבוד בן או בת ישראל באופן הדורש בקשת מחילה, אם בפני הנפגע או שלא בפניו, וכן אשר יבדקו את התפילין של הבעל והמזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות, והיא האשה תשמור על מנהג בנות ישראל להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בהערתו במש"כ בדעת זקנים (בראשית בתחלתו) דהעולם פרוץ מרוח צפונית - כן הוא בב"ב (כה, ב), פדר"א פ"ג, זהר חדש לשה"ש, ברייתא דשמואל בתחלתה ועוד.

הביאור - (ע"פ תכונה) - ראה בס' תורת העולה - להרמ"א - ח"ב. בפי' שבילי המאורות לברייתא הנ"ל. ועוד.