ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקלו

ב"ה, אדר"ח מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מכ"ד תשרי, ובו גם תכנית סדר היום שלו,

ויהי רצון אשר ימלא ויחדיר את הסדר, באהבת ה' ויראת ה' שהרי כל הענינים שבתכנית יכול להיות בזה האופן למימינים בהם (שבת ס"ג א'*) והוא ע"י הקדמת אהבת ה' ויראתו, וכלשון המשנה יראתו קודמת לחכמתו, ועד"ז גם בנוגע למדת האהבה, וכמרז"ל ר"פ דברכות, בטעם קדימת פרשה ראשונה לפרשה שני', ועיין ג"כ תניא ריש פרק ד', האהבה היא שרש לרמ"ח מ"ע והיראה שרש לשס"ה לא תעשה, והדרך לבא לאהבתו ויראתו ית' הרי מבואר בהלכות יסודי התורה להרמב"ם ריש פרק ב', ובתקופתנו הרי הענינים באים בלימוד תורת החסידות, וכמדומה שנדבר בזה בהיותו כאן.

ויהי רצון שיצליח בהאמור, ובעיקר להדגיש אשר נמצא הוא בארץ הנקראת בפי כל ואפילו או"ה בשם ארץ הקדושה, שזהו מכריח הוספה בקדושת האדם, וע"ד מ"ש קדושים תהיו - כי קדוש אני, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

*)עיי"ש בפירש"י ד"ה למשמאילין: א"כ כו' ובפירש"י יומא (עב, ב) ד"ה זכה.