ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקלח

ב"ה, ג' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

מרים תחי'

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"ט תשרי, בו שואלת ע"ד חיוב הדלקת הנרות בעש"ק וערב יום טוב, קודם הנשואין.

בכלל מנהגים שונים בזה, יש קהלות נוהגים שהנשים מתחילות להדליק הנרות בעש"ק וערב יו"ט בגיל רך ביותר ועד לכמה שנים עוד קודם היות בת מצוה, ויש קהלות שהם נוהגות להתחיל ההדלקה רק לאחרי הנשואין.

מנהג בית הרב הוא שמתחילים להדליק בגיל רך ביותר כאמור,

עכ"פ בהנוגע אלי' כיון שנעשית כבר בת מצוה ויש היכולת בידה לקיים מצוה רבה האמורה הדלקת נרות בעש"ק וערב יו"ט ובאמירת ברכה נכון שתעשה כן בל"נ, והשכר הרי מבואר במדרשי רז"ל, שהדלקת הנר כפשוטו מוסיפה אור בנר ה' נשמת אדם, היא הנשמה הק' שבכל אחד ואחת מבני ישראל, ועל ידי זה נתוסף בכל עניני' במצות השם ומזה הברכה בהוספה גם בעניני' הגשמים.

תקותי שעוסקת בהפצת היהדות על ידי ארגון מסיבות שבת וכיו"ב וגם בין מסיבה למסיבה משתדלת להשפיע בסביבתה לקרב לבם לאבינו שבשמים על ידי קיום מצותיו של השי"ת והשי"ת יצליחה.

בברכה.

ו'תקלח

מרים: שכטר, ווינפעג.