ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקמא

ב"ה, ו' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מא' חשון והקודמו, בו כותב על ענינים בלתי רגילים לדעתו שקרו, וכנראה שמתגנבת מחשבה אולי זהו קשור בענין ביה"ס אשר ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, וגם בזה מתאים פתגם רבנו הזקן, לחיות עם פרשת השבוע כדרשת רז"ל עה"פ ויהי רעב בארץ, ועיין פירוש הרמב"ן שם, אלא שבנדון דידן, אין ההעלם וההסתר כמו שהי' אז לא מני' ולא מקצתו, וכמ"ש מאויבי תחכמני וכמ"ש במכתבי לאנ"ש ובטח נתקבל וקרא גם הוא אותו, ויהי רצון שגם דמיון של נסיון יסור בקרוב ממש, וכמדובר בההתועדות יהי' הענין דופרצת בגילוי בכל עניני מוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר באה"ק ת"ו ובהענינים אודותם כותב ביחוד, ויבשר טוב בטוב הנראה והנגלה הן בענינים הכללים והן בענינים הפרטים.

המצפה לבשו"ט.

ו'תקמא

וכמדובר בההתועדות: י"ב תמוז; כ' מנ"א; ש"פ עקב תשי"ח ועוד. ראה גם לקמן אגרות ו'תשסח. ו'תשע. ו'תשעה. ו'תשצד. ו'תתכו. ו'תתכח. ו'תתלא. ו'תתעא. ו'תתצד.

ו'תתקעא. ו'תתקעה. ו'תתקפה.