ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקמג

ב"ה, ח' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו, מתאים לתוכן כתבו.

ובודאי לדכוותי' ולזוגתו תחי' אשר בזה אמרו רז"ל אשתו כגופו דמיא ולב"ב שי' בכלל, למותר לבאר באריכות הענין דהשגחה פרטית דבורא העולם ומנהיגו על כאו"א מבני ישראל, ואשר הוא ית' הוא עצם הטוב, אשר מכל זה מובן אשר מפי עליון לא תצא וגו' כי אם כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, ואף שלפעמים קשה להבחין ולהבין הענין בעיני בשר ובשכל בשר ודם, הנה חסרון ידיעה זו, אינו משנה את המציאות, ולא עוד אלא שכשמתחזקים באמונה פשוטה זו אשר באמת בכל בני ישראל נמצאת היא, כיון שכאו"א מהם עליהם נאמר מאמינים בני מאמינים, הרי בלשון רבנו הזקן (אגה"ק סוף סי' י"א) באמת נעשה הכל טוב גם בגלוי.

ומענינא דיומא הוא ע"פ פתגם רבנו הזקן, מ'דארף לעבען מיט דער צייט, מיט דער פרשת השבוע, היא פרשת אברהם אבינו ראש לכל המאמינים והוריש אמונה זו לכל בני ישראל עד סוף כל הדורות, כמבואר בכ"מ.

וכמבואר ג"כ שככל שמתחזקים בבטחון בהאמור מתוסף ג"כ בברכות השי"ת בהמצטרך בכלל וביחוד בהזכי' לראות את הטוב גם בעיני בשר.

בברכה לבשו"ט.

ו'תקמג

פתגם רבנו הזקן: ראה גם לעיל אגרת ו'תקלז, ובהנסמן בהערות שם.