ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקמד

ב"ה, ט' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

הועד לבנין מקוה טהרה

ע"י בית הכנסת הגדול,

ה' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

במענה למכתבם אודות סיוע לגמור בנין המקוה.

הנה בכלל אין קופות למטרות כאלו נמצאות ת"י,

בכל זה מתאים למ"ש חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פקודיך מצורף בזה המחאה עכ"פ השתתפות סמלית, אלא שכיון שנלקחה מאחת הקופות אשר לכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע, איש תם וישר ירא אלקים וסר מרע וכו' וידוע הבטחת רז"ל, כל הנוטל פרוטה מקופת איש כזה מתברך (ב"ב טו, ב) שאין הכמות נוגע ובלבד שיהי' בזה כדי נתינת פרוטה.

ויהי רצון שיצליחו בעבודה הכי נעלית טהרת עם ישראל, לברך על המוגמר בקרוב ממש, ולהרבות הטהרה ותוצאותי',

כהודעת רז"ל טהרה מביאה לידי כו' קדושה חסידות ביאת אלי' הנביא במהרה בימינו יבוא ויגאלנו, כי"ר, אמן (סוף מס' סוטה*).

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש בשמחה ובטוב לבב ובכבוד.

*)עיין במדב"ר פ"ט, מד.

ו'תקמד

בית הכנסת הגדול: בחיפה.