ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקמה

ב"ה, ט' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב ובו ר"פ מפעולותיו בקדש ישיבת אחי תמימים אשר בהנהלתו וכן בהנוגע להכתות בם נואם לפניהם בעניני תורה ומצות,

ויהי רצון שיבשר טוב בהם אשר הולך ומוסיף, שהרי אפילו לאחרי ההוספה עדיין יהי' מקום להתגדר למחר ומחרתים, וכמו שאמרתי זה מכבר, הלואי היו אנ"ש מנצלים - את ההצלחה שנותנים להם מלמעלה, שאז היו מצב הענינים הן הכללים והן הפרטים באופן שונה לטוב לגמרי ולגמרי, ומובן שאין כוונתי לצעוק על העבר, אלא לעוררם על כל פנים על ההוה והעתיד, ולא עוד אלא ע"פ מאמר רז"ל סוף כתובות, שעניני בני ישראל (אשר כולם בענין ובשם ארץ ישראל נכללים) הם בדוגמת הצבי שעורו מתגדל מתאים לבשרו (יעוין שם), הנה ע"י שינצלו את ההשפעה עתה מלמעלה, יוסיפו מלמעלה עוד הצלחה ועוד הצלחה, והצלחה בענינים הכללים הרי מביאה גם הצלחה בענינים הפרטים, וק"ל.

ת"ח ת"ח על הבשו"ט מהטבת בריאות אלו שכותב אודותם ונזכרו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל ויהי רצון שילך מצבם הלוך וטוב עד שיחזרו לאיתנם, ויצליחו השי"ת לבשר טובות מכל הנמצאים בסביבתו בטוב הנראה והנגלה, ויעורר גם את שאר אנ"ש שי' לבשר גם מההטבה והטוב, ולא רק כשח"ו ל"ע ול"ע אירע ענין שאינו וכו' שאז כסגנון כ"ק מו"ח אדמו"ר, איז מען ר"ל צרות חסידים, אלא בהיפך הגמור יבשרו שמחות און זיין טובות חסידים, ולא עוד אלא שתהי' השמחה בריבוי והטוב בריבוי וככפל לשון הכתוב בשמחה ובטוב לבב.

ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תקמה

צרות חסידים: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'רסד, ובהנסמן בהערות שם.