ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקמו

ב"ה, ט' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים

מו"ה יונה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו בענין המשנה היומית והלכה יומית אשר נתקבל בעת טרדות דימים הנוראים וימי השמחה דזמן שמחתנו ועניניהם ואתו רב הסליחה על עכוב המענה עד עתה, כיון שהמענה אין נוגע בהפועל, ומובן אשר השתדלו לברר באופן המתאים באותן המקומות שמזכיר בסיום מכתבו.

אף כי בהנוגע לקו"ק או מכתב וכיו"ב בשמי, כבר בארתי טעמי ונמוקי בשלילת זה בעת בקורו של כת"ר בנויארק.

ויהי רצון שכיון שז"ע באנו מחדש תשרי הוא חדש השביעי המושבע בכל טוב כפירוש רז"ל בויקרא רבה וחדש כללי הוא לכל השנה וסיומו וחותמו שהכל הולך אחר החתום הוא זמן שמחתנו, ובסיום שלו שמחת התורה,

הנה יצליח כאו"א בתכ"י לעשות כל התלוי בו להגדיל תורה ולהאדירה מתוך בריאות ושמחה וטוב לבב וכדיוק רבותנו נשיאנו אשר כפל הלשון מורה על ריבוי השמחה, ויעוין ג"כ אסתר רבה בסופו.

בכבוד וברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תקמו

מו"ה יונה: שטנצל, תל אביב. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"י ג'צא. וראה גם שם לתוכן האגרת שלפנינו.