ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקמז

ב"ה, ט' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

האברך יצחק צבי שי'

שלום וברכה!

בזמנו נתקבל מכתבו ר"פ מפעולותיו, וכן ע"ד הפגישה עם האברך... שי', ואין הזמן דחודש תשרי גרמא לענות על מכתבים כהנ"ל בפרטיות, ובודאי מאז נתוסף בכמה מהענינים אודותם כותב ויכתוב בזה. וכל המפרט בכגון דא ה"ז משובח,

ויהי רצון, שכיון שבאים הננו מחדש השביעי המושבע בכל טוב וחדש הכללי לכל השנה, הנה גם בפעולות האמורות, שבודאי ימשיכו בהן במשך כל השנה, תורגש ההתעוררות דחדש הכללי האמור, התעוררות המביאה לידי פועל, והוספה בהפעולות הן בכמות והן באיכות וגם בהפועלים בהם, הן בכמות (שבזה נכלל גם המשכת עוד אברכים לפעולות אלו) והן באיכות, וגודל השכר הרי מבואר בכמה וכמה מקומות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ו'תקמז

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 534 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

יצחק צבי שי': אייזנבך, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתטז, ובהנסמן בהערות שם.