ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקמח

ב"ה, יו"ד מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' חשון, בו כותב אשר מנקר ספק בלבבו אודות היחס לאלו המכחישים וכופרים בענינים אשר בתורה שבכתב או אשר בתורה שבעל פה וכו'.

ולפלא, כיון שמתחיל במכתבו "ב"ה", ז.א. ברוך השם, שהוא נותן התורה, תורת חיים ומצותי', לכל אחד ואחת מאתנו בתוך כלל ישראל, תורה הנותנת הוראה בחיים, הרי גם בשאלתו הוראה מפורשת בתורתנו הק' ומפורסמת היא, ומה מקום לספק אפשרי? ונמצאת הוראה זו בכמה מקומות. ואסמן עכ"פ אחד מהם, והוא ברמב"ם הלכות תשובה פרק ג' הלכה ח' וי"ד.

אינו כותב סדר לימודו בתורתנו, אבל תקותי שבו תופס מקום מתאים - לימוד הלכות הצריכות בחיי היום יומים, בכדי לדעת את המעשה אשר יעשו ואלה אשר לא תעשינה. והרי זהו תפקידו העיקרי של איש הישראלי, כמ"ש: את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם. ובטח משפיע גם על חביריו שי' בענין זה.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור.

ו'תקמח

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 558.