ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקמט

ב"ה, יו"ד מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה חיים שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מח' חשון עם המצורף אליו תרומת מרת שרה תחי' ליעף, למוסדות תורה, וכנראה ממכתבו שהוא המשך לבקורו של הרב טעלישעווסקי שי', ולכן נמסר להמוסד שהוא ב"כ.

ובכ"א חמרא למרא וטיבותא לשקי' כהודעת חז"ל (ב"ק צב, ב), ויהי רצון אשר כת"ר שי' ירבה בפעולות כגון אלו.

ויהי רצון אשר ממנו יראו וכן יעשו גם שאר רבני ארצוה"ב בהכירם את תפקידם האמיתי קירוב בני עדתם לקיום התורה ומצותי' בפועל, שכל שאר עניניהם (וכמו דרשות בקורי בע"ב וכיו"ב) אינם אלא טפל ודרך למילוי תפקיד האמור,

והרי ידוע אשר בענין הרבים, הנה חסרון בכיוון אפילו כחוט השערה, נכפל פי כמה ע"י שחסר לעשיריות ומאות אנשים, וק"ל.

וכבר ראו במוחש בארצוה"ב, אשר כשדורשים מהבע"ב וביתם, תורה ומצות בלי פשרות, תורה תמימה ושלימה, לא לבד שאינם נרתעים, אלא אדרבה שמחים שאומרים להם האמת במילואו. ואפילו אותם שאינם מוכנים לקבל דרישה זו ככל הצורך מתרשמים, ובמילא פועל זה עכ"פ למילוי חלק הדרישה, וזה עצמו נותן מקום שמזמן לזמן ידרשו מהם הוספה ועוד הוספה, משא"כ כשבאים מלכתחלה בפשרות וכו', ונקודה זו שמשה ג"כ תוכן מכתבי כללי לר"ה העבר, שהעתקו מוסגר פה, שבטח יעניין את כת"ר שי'.

בכבוד ובברכה.

נ.ב.

עיין בס' המצות לאדמו"ר הצמח צדק מצות מילה סוף פרק ג' בהענין דחמרא למרא וטיבותא לשקי', אשר שייך הוא דוקא באדם לבד שהוא בעל בחירה משא"כ וכו', שמזה מובן ג"כ גודל הענין הזה ע"פ המבואר בדא"ח שבחירה אמיתית שהיא בחירה חפשית לגמרי, שייכת רק בבני ישראל, אשר עליהם נאמר בנים אתם לה' אלקיכם, שהוא מקום בחירה חפשית לגמרי מבלי כל מונע ומעכב ח"ו, כיון שהוא אמיתית המציאות, משא"כ שאר הברואים ומלאכים בכללם וכו'.

ו'תקמט

מו"ה חיים: דוידוביץ, דענווער.

בלי פשרות: ראה גם לעיל חי"ז אגרת ו'רפ, ובהנסמן בהערות שם.

שייך הוא דוקא.. בעל בחירה: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תקעב, ובהנסמן בהערות שם.

רק בבני ישראל: ראה גם לעיל אגרת ו'תקלט, ובהנסמן בהערות שם.