ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקנ

ב"ה, יו"ד מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' חשון, בו כותב שיש כאלו שמלעיגים ממנו על מה שלומד בישיבה לימוד תורתנו הק'.

וכבר ידוע שהתחלת כל חלקי הד' שו"ע והיסוד שלהם הוא הענין שאל יבוש מפני המלעיגים, עיין שם בטור וברמ"א, ואדרבה באם מתרשמים מהמלעיגים הרי אין לדבר סוף, ומתדרדרים ח"ו למטה מטה וכו' ומעת שקבלו ישראל את התורה במעמד הר סיני, הלעיגו עליהם או"ה וכמבואר במדרשי חז"ל, אלא שישראל עמדו חזק באמונתם בהשי"ת ויתעלה שהוא הנותן התורה והוא גם מנהיג העולם וכל עניניו ובזה גם פרנסתו של האדם ומשפחתו, וכמו שמברכים בברכת המזון, שהוא מן התורה, הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים, שמזה מובן וגם פשוט, שהוספה בלימוד התורה וקיום המצות מוסיפה כשצריכים לזה במזונותיו של אדם.

ויהי רצון שילמוד בהתמדה ושקידה נגלה וחסידות ויקיים המצות בהידור ועי"ז יתוסף בברכות נותן התורה בעניניו הוא ובעניני כל המשפחה.

בודאי יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א