ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקנא

ב"ה, יו"ד מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מז' חשון, בו כותבת הצעת הרופאים בהנוגע לטפולים,

ומובן שבכגון דא מתחילים בהקל ופשוט יותר, ז.א. אמבטיות טבריא גרידא. ויהי רצון שיצליח הטפול במילואו, והשי"ת ימלא משאלות לבבם לזחו"ק בקרוב ממש.

וכאן מקום אתי להעיר, שבודאי זוכרים, שבהיותם כאן אמרתי וכפלתי לבעלה הרב שליט"א, שעליו להשגיח ולדייק יותר בעניני אכילה ושתי' ובכלל בבריאות הגוף, שנוסף על העיקר - שציווי תוה"ק הוא זה ובלשון הרמב"ם, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, הנה זה נוגע לענינם הפרטי לזחו"ק. על אתר ראיתי, שמתיחס הוא להענין באופן דמהיכי תיתי. ולכן כפלתי דברי. ומאז חזרו לאה"ק ת"ו - מתגדל אצלי החשש שאפילו באופן דמהיכי תיתי אין בעלה הרב שי' משגיח על הנ"ל. ומובן שהשגחה בכזה - כוונתי פשוטה, שישאל אצל רופא סדר וזמני האכילה ומיני המאכלים בריאים וטובים, וכן בהנוגע לשאר הענינים הנוגעים בבריאות הגוף,

ויהי רצון שעכ"פ מכאן ולהבא יעשה האמור, ולו יהא בקבלת עול, ובלבד שיבוא הענין בפועל. ואין לך דבר העומד בפני הרצון. ואם ירצה - יעשה.

מובן שכוונתי ש;63636#&תראה מכתבי גם לבעלה הרב שי', ויהי רצון שיפעלו הדברים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר