ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקנג

ב"ה, י"ג מרחשון, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ"י

צו די פרויען אפטיילונגען

פאר די "בית רבקה" סקולס

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

עס האט מיר געפרייט צו הערען וועגן דער גוטער ארבעט פון די פרויען לטובת די "בית רבקה" סקולס, און בפרט וועגען די פ;63637#&ארשטטייענדע אונטערנעמונגען - דער יערלעכער ל;63637#&אנטש;63637#&אן, די חנוכת הבית פון דער קראונהייטס ;63637#&אפטיילונג, און די אונטערנעמונג פון דער וועסט-סייד ;63637#&אפטיילונג.

איך ה;63637#&אף, אז די אלע אונטערנעמונגען וועלן פארשטארקען און אויסברייטערען די אויפטואונגען פון די חשובע פרויען ;63637#&אפטיילונגען פאר די בית-רבקה סקולס, אין איינקלאנג מיט דער פאר;63637#&ארדענונג פון אונזערע חכמים, זכרונם לברכה, - מעלין בקודש - צו שטייגען אין הייליגע ארבעט, בפרט אזא הייליגע ארבעט ווי דער חינוך הכשר על טהרת הקדש פון די בית רבקה סקולס.

אין דער היינטיגע סדרה און אין די קומענדע סדרות, דערציילט אונז די תורה הק' וו;63637#&אס עס ה;63637#&אט פאסירט מיט אונזערע אבות און אמהות. די חכמים, זכרונם לברכה, ז;63637#&אגען, אז "ד;63637#&אס וו;63637#&אס עס ה;63637#&אט פאסירט מיט די אבות איז אן ;63637#&אנדייטונג פאר די קינדער". אין דעם גייט אריין, נאטירלעך, אויך ד;63637#&אס וו;63637#&אס עס ה;63637#&אט פאסירט מיט אונזערע אמהות, שרה, רבקה רחל און לאה. זייערע נסיונות און זייער איבערגעבענהייט אויפצושטעלען דורות פון טרייע אידישע קינדער, בני ובנות אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה - זיינען אן ;63637#&אנדייטונג און לערנונג פאר אלע אידישע פרויען, בפרט פאר די פרויען פון אונזער דור. די פראקטישע לערע דערפון איז, אז ווען עס ווייזט זיך ארויס אז עס זיינען ד;63637#&א שוועריקייטען, ;63637#&אדער אפילו שטערונגען, איז ד;63637#&אס א זיכערע זאך, אז ד;63637#&אס זיינען בלויז נסיונות, פרואופונגען ("טעסטס"), וו;63637#&אס דער אויבערשטער שטעלט א אידען, כדי ארויסצורופען בא אים, ;63637#&אדער בא איר, גרעסערע כוחות און אפילו באהאלטענע כוחות אויף בייצוקומען די שוועריקייטען, וועלכע זיינען לכתחילה געמיינט בייגעקומען צו ווערען. עס פ;63637#&אדערט זיך בלויז דער שטארקער ווילען, ווייל דער אויבערשטער ה;63637#&אט שוין פריער געגעבען די נויטיגע כוחות דערצו, צו דערפילען יעדער איינער און איינע זיין-[איר]ע אויפגאבע. זעלבסטפארשטענדלעך, אז צו דערפילען די אויפגאבע איז דער גרעסטער זכות און אמת'ער גליק פאר יעדער איינער בפרט, זיי און זייערע פאמיליעס, און געבענטשט צו ווערען פון השם יתברך פון זיין פולער האנט, מאטעריעל און גייסטיג, אין אלעס אין וו;63637#&אס מען נויטיגט זיך.

בברכה והצלחה אין דער ארבעט.

ו'תקנג

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 203 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.