ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקנד

ב"ה, י"ד מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ועתה באתי בהנוגע לישיבת... אשר נקראת על שם כ"ק מו"ר אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שכנראה אין איש שם על לב לזה שלימודי קדש לכתה, הם משעה עד שעה וחצי, ביום! ומובן במה מתעסקים כל היום כולו, והאומנם על זה יקרא שם כ"ק מו"ח אדמו"ר?

כדרכי מאז, אין אני בא בטענות על העבר, כי מה אועיל, כי אם בהנוגע לההוה והעתיד, ואין כוונתי ג"כ שברגע קבלת מכתבי, יתחילו ללמוד הנ"ל כל שעות היום והלילה, כי אם שתיכף יעשו תכנית פעולות באופן שתהי' השערה קרובה לודאי, שבעתיד הקרוב יגדילו כמות שעות לימוד בהאמור ויוסיפו בזה יותר ויותר עד שיהי' המוסד מתאים לשמו, ומובן שברשותו ומזכותו להודיע הכתוב לכל אנ"ש אשר ב... ולכל אלה שיש לקוות לתועלת כשידעו ע"ד הכתוב ובתוספת הסברה, שאין כל קישוים להשיג את המבוקש, ואין הדבר תלוי אלא שידעו שזהו מתפקידם והענין מוטל על שכם כל אחד מהם, ובסגנון המשנה הבע"ב - של כה"ע... - דוחק והפועלים עצלים, אלא שיש להוסיף, שכ"ק מו"ח אדמו"ר מעורר ר"ר ומשפיע ברכה והצלחה, ושעליהם רק לעשות כלים מתאימים לזה, וק"ל.

במ"ש אודות המשכורת, הגיעתני ידיעה מהצד, אף שכמובן אינני ערב בזה, שהמשכורת בכאלו (עכ"פ במוסד דומה להנ"ל) הוא... ובטח יודיע בזה, והרי בשביעת רצון של "כולנו", כלשונו במכתבו, תלוי ביאת עוד אברכים לשם, שהרי חברא חברא אית לי' וכשמגיעה שמועה שפלוני דחוק ומצומצם בפרנסתו, וכו' וכו' הרי מתפרסם הדבר וקל להבין התוצאות...

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.