ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקנה

ב"ה, י"ד מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו המהיר מט' חשון, ובטח בינתים נתקבל גם המענה על מכתבו הקודם, שאיזה מהנקודות שכותב כבר נענה עליהם בו.

ובכלל כבר אמרתי ל... שי' שאי אפשר לאיזה מוסד וארגון שיהי' לנהל עבודה כדבעי, באם אין כל השערה בהנוגע להענין שמתחילים, כ"א קלוטות מהאויר, ותיכף בהתחלת העבודה באים בהצעות חדשות התלויות בהוצאות מרובות, אם בכספים או באנשים ומרץ או בכולם גם יחד, שאפילו ממלכות הכי אדירות שיש להם רעזערווען, עורכים תקציב מסוים לכל השנה, אלא שמוסיפין הערה, שעשר וכו' אחוזים יתר על התקציב יש להוציא על ענינים חדשים שאין לשערם מראש, משא"כ בעת שהתקציב אינו בערך זה כ"א מן הקצה אל הקצה.

מובן שאין כוונתי לבוא בטענות על העבר, ובפרט שלא עתה הזמן לענין שכבר נכנסו בו, אלא שכוונתי בהנוגע להווה והעתיד, וכמ"ש במכתבי הקודם שמוכרח עכ"פ תקציב בהשערה קרובה לודאי ולדעת מראש שאם טועים בזה לא יהי' ממה לכסות הטעות, ולאידך גיסא להשמר מזה ע"י הגזמת השערה, אפשר שהגזמה זו תבטל את ההתחלה בענין.

במ"ש אודות מכתב לראש העיר, - מכמה טעמים לא נהגו בכגון דא ז.א. שתהי' התחלה ויזמה באופן כהאמור, אבל יש לזה מקום לאחרי שיבואו בדבור עמדו, ויודיעו ע"ד השיחה והדבורים, ואם יש מקום להגיב ע"ז בצורה מתאימה...

במ"ש אודות שעה הוספה לתפלה, שהנהיג את הדבר, אף שלא דעת כולם נוחה מזה, - הנה כיון שמהתחלת ההנהגה כבר עברו כמה ימים, הנה באם הדבר יתקיים, מובן שיש להמשיך בזה, וכשיודיעני המצב, אולי יהי' מקום לבוא במכתב קצר לכל אלו שנדבו מזמנם להנ"ל.

בברכה להצלחה בעבודתו בקדש.