ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקנו

ב"ה, י"ד מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו פ"נ מט' חשון.

בעת רצון יקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

ומובן וגם פשוט שככל מה שמביא הבקשה, מוסיף בתורה ומצות שבזה גם כן כמובן השפעה על הסביבה לקרבה לאבינו שבשמים שזהו ענין הציווי ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה, ה"ז מוסיף בברכות השי"ת למילוי משאלות לבבו לטובה.

כמדומה שנדבר ע"ד שמירת שלשת שיעורי חת"ת (חומש תהלים ותניא) הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

שגורה היתה אימרה בפי חסידי פולין, אשר חתן בעמדו בחופתו, עת רצון הוא למעלה למלא משאלות לבבו אז, ויש לייסד זה בכמה מאמרי רז"ל, ומהם אשר ביום החופה מוחלין לו על כל עוונותיו, שחתן דומה למלך, והעיקר שבעת החופה מדמין אותו, ליצירך בגן עדן מקדם, שאז הרי הי' קודם חטא עץ הדעת ועולם על מלואו (משא"כ לפי טעמים הראשונים ה"ז לאו דוקא בעת העמידה תחת החופה, וק"ל).