ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקנז

ב"ה, ט"ו מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אלכסנדר סענדר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מז' חשון, בו כותב אשר קבל הניירות וכן ר"פ מפעולותיו.

ולפלא שאינו מזכיר ע"ד ביקורים במקומות שונים שנהג בהם בחדשי הקיץ, ואפשר יש לזה מקום עתה ביותר וביותר ולבארם שמתכונן לנסוע לכאן ויבקר על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל וכו' וכו', והרי לבם של ישראל ער הוא, אפילו אצל אלו שישנים בגלותא (באיזה מדריגה של שינה שתהי'*, שהרי לא חילק הכתוב בזה, וק"ל). ויהי רצון שגם בזה יבשר טוב אמיתי, טוב לשמים וטוב לבריות וטוב העושה פירות וכסוגיא קדושין (דקוב"ה וישראל, שהם חו"כ וחתונתם זה מ"ת - שניתנה (ל)מ' (יום) עמוד אחד (עיין הוספות לתו"א סוף פ' יתרו דמ"ת דוקא יום א' ולא כשאר המועדים)).

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

*)ראה ב"ר פי"ז, ה. ובמאמר הידוע ואת האלף ותשע"ה וכו'.

ו'תקנז

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 372 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה אלכסנדר סענדר: יודאסין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתב, ובהנסמן בהערות שם.

ובמאמר הידוע: נדפס בס' מאמרי אדה"ז עה"ת פקודי ע' תיט.