ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקנח

ב"ה, י"ז מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו פ"נ מי"ד חשון.

בטח ילמוד בשופי נגלה וחסידות, וירבה בעבודת התפלה [ובזה אמירת שיעור חדשי של התהלים - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - (וגם שבועי - [כמו שנחלק לימי השבוע]) - עד לאחרי חג הגאולה הבע"ל הוא יום י"ט כסלו] - אף שכמובן צ"ל זה בלי נדר, ובלימוד האמור מה טוב שיהי' גם לימוד בעל פה - עכ"פ פרק אחד משניות או פרק אחד תניא.

ויהי רצון שיבשר טוב מהצלחתו בלימוד תוה"ק תורה תמימה, נגלה וחסידות ביראת שמים וקיום מצותי' בהידור.

בברכה לבשו"ט בכל עניניו,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'תקנח

למכתבו: בו כותב שהתגייס לצבא ומבקש ברכה להפטר מהצבא ולחזור לכותלי הישיבה.