ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקנט

ב"ה, י"ז מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ויהי רצון ש בקרוב יבשר ע"ד הטבת המצב יותר ויותר, שזה יביא ג"כ להוספה בעניני תורה ומצות מתאים למילוי התפקיד כדבר משנה, אני נבראתי לשמש את קוני.

ובזה גם ע"ד מה שנדבר אמש באסיפה, בענינא דיומא, דפרשת השבוע, ויטע אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם ה', א-ל עולם, ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים, ואח"כ נסיון העקדה וכו'.

שע"י ענין הצדקה דבכל מאדך (שזהו ענין אש"ל, שלא לבד שנתן להם כדי צרכם של העוברים ושבים, אלא גם נטע פרדס, בכדי שיהיו גם פירות, שזהו ענין של תענוג, ועוד יותר נטע פונדק, בכדי שיהי' להם אש"ל בכל הפרטים, ועוד נטע סנהדרין, שזהו תכלית העלי' גם בענינים הרוחנים, ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי).

הנה מלא התפקיד לגור בארץ פלשתים, - עוה"ז הגשמי - ימים רבים, שזהו אורך הגלות, שכל רגע בו ה"ז כימים רבים (היפך מענין הטוב שא;63637#&ז ויהיו בעיניו כימים אחדים), והגיע לתכליתו, העקדה נסיון מס"נ בפועל, וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

ו'תקנט

נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 660 והושלמה ע"פ העתק המזכירות. נוסח דומה נכתב לכמה.

מה שנדבר אמש באסיפה: של עסקני ישיבות תות"ל. נדפסה בלקו"ש ח"ג ע' 769.