ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקס

ב"ה, כ' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה עזריאל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק.

נכונה השמועה שישנו כאן מראה מקומות לספר תניא קדישא, לפסוקים ומאמרי חז"ל, אף שמצד סיבות לעת עתה נתעכב ההדפסה בפועל, ורק חלק מהם בא בתניא בהעתקה לאידית.

בשאלתו באגרת התשובה פרק י"א למ"ש בעזרא, הכוונה להענין ולא להביטוי.

בטח ימצא תניא שבהוצאת קה"ת ברוקלין, בשנים הכי אחרונות, שבא לבסוף מפתח ענינים, שמות אנשים הערות ותקונים.

ואנצל הזדמנות זו, לעוררו על שמירת שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, אשר שמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר שוים הם לכל נפש וסגולה לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'תקס

מו"ה עזריאל: מרקוביץ, שטרסבורג.