ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקסא

ב"ה, כ' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

אין ענטפער אויף דיין בריף, אין וועלכען דו שרייבסט וועגען דער הצעה, צו זיין בודק און שפעטער א שוחט אין האמילטאן.

בכלל פירט זיך, אז איידער מען ווערט א זעלבסט שטענדיגער שוחט, אין א שטאט וואו עס זיינען ניטא מער קיין אנדערע שוחטים, דארפמען פריער זיין א שוחט בפועל מיט נ;63637#&אך שוחטים מומחים. ח;63637#&אטש מען האט געלערנט דעם דין מפי ספרים ומפי שוחטים, און אביסעל פראקטיקירט אויך, קומט ד;63637#&אס ;63637#&אבער ניט, צו זיין א שוחט בפועל (ד.ה. נעמען אליין א משרת שו"ב), ווארום אין חכם כבעל נסיון. און אפילו אין א ארט וואו מען שעכט נאר אויף גלאטע, קען מען ניט פ;63637#&אראויסזעהען, וו;63637#&אס פאר שאלות און ספיקות עס קען אונטערקומען. און דעריבער דארפמען נ;63637#&אך זיין מיט די שוחטים אין מ;63637#&אנטרעאל און צוקריגען מער פראקטיקע, וועלכעס ז;63637#&אל זיין גענוגענד אויף צו זיין א זעלבסט שטענדיקער שוחט אין א שטעטל. און אויב עס איז א ספק, איז ד;63637#&אך באוואוסט אז, שב ואל תעשה עדיף. און בפרט אין אן אחריות'דיק ענין ווי דער אויבען געז;63637#&אגטער, און השם יתברך ז;63637#&אל דיך פירען באופן הטוב לפניו בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.