ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקסב

ב"ה, כ"ב מרחשון, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד השופט מר שלום שי' קסאן

שלום וברכה!

לאחר ההפסק הכי ארוך, נעם לי לקבל מכתבו מיום ה' בחשון, וביחוד לקרוא בו ע"ד התרשמותו מהתופעה המשמחת, היא השתתפות בני הנוער בבתי כנסת חב"ד בימים הנוראים ובשמחת תורה שהתפלל שם.

מובן שאני מסכים עם כ' שהבעי' הכי חשובה בכל קיבוץ וארץ ובפרט בארצנו הק' הוא הכיוון שהולך בו הנוער. וידוע אשר נשיאי חב"ד בכל הדורות ובכל המקומות, עמוסי כמה טרדות ובעיות בעבודתם לטובת הכלל והפרט, הקדישו חלק גדול מעבודתם לחינוך וקירוב הנוער שלבעי' זו ניתן דין קדימה על כמה וכמה בעיות אחרות.

בודאי לדכוותי', אשר לבו ער לקדשי אומתנו, ואשר משרתו בתור שופט נותנת לו כשרון מיוחד לעיין בפנימיותו של האדם ומצב רוחו וכו' - למותר להאריך אשר במצב הנוכחי בארצנו הק' יש לבעי' האמורה חשיבות גדולה פי כמה מפני הקו הנוסף שנעקרו העולים ממקומות מושבותיהם שישבו שם מאות בשנים ומסדרי חיים מבוססים משך כמה וכמה דורות, ומובן אשר רובם ככלם של העולים - עולם חדש ראו בעלותם לאה"ק ת"ו, ולא לבד בנוגע להעולים במשך השנים האחרונות הדברים אמורים, אלא - במדה חשובה - כנים כל הדברים האמורים גם בדור השני בארץ ישראל.

לאשרנו פתרון הבעי' בצדה, כי בפנימיות נפש כל אחד ואחת מבני ישראל, בתור בני אברהם יצחק ויעקב, מושרשת אהבת השם ואהבת תורתו ומדות טובות בכלל, כמבואר בארוכה בספרי חסידות ומהם בספר היסודי של תורת החסידות ספר התניא, שלכן מובטחים אנו שבהשתדלות המתאימה מצוי' ההצלחה בהשפעה על הנוער לכוונו בדרך הטוב והישר. והכרה זו מוסיפה עידוד בכל העוסקים בעבודה קדושה זו.

בכבוד ובברכה.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי לרה"ש, שגם בו נגעתי בנקודה הנ"ל.