ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקסג

ב"ה, כ"ב מרחשון, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

מר אליעזר שי' שטיינמן

שלום וברכה!

... נתקבל מכתבו מה' בחשון בו שואל דעתי בהנוגע ליחס לענינים של נצחנות בחצוצרות וקול תרועה וכו'. כמובן שצדק שהם ענינים שאין הנפש היפה סובלת אותם, ואשרי מי שניצל מהם. אבל ידועה שיטת תורתנו בכלל ושיטת החסידות בפרט ששוללות ענין של "ואני את נפשי הצלתי", ואם יש אפשרות לתקן, אין ברירה בזה וצריך לקחת עמדה, וכמובן בדרכים שלא בנצחנות וכו'. וזוהי ג"כ כוונתי במכתבי הקודם לכ', שמעצמו מובן שאיני מדבר ע"ד הדרכים שאוחזים בהם הצעקנים והרעשנים, ובפרט שספק אם דרך זה בענינים אלה יביא תועלת, אבל כוונתי לדרכים הקשורים בכשרון שחונן בהם כ' מההשגחה העליונה שכבר הצליח עי"ז למצוא מסילה ללב כמה וכמה חוגים והד בהם.

ואפרש שיחתי. אין כוונתי כ"כ לתופעות מסוימות [כענין בריכת השחי' המעורבת, גיוס נשים, שאלת מכירת וגידול ד"א בירוש' עיה"ק וכו'], כי לדעתי כל תופעות אלו מסובבות משיטה כללית של מלחמה נגד הדת. אפשר שאצל כמה מהנלחמים כוונתם למלחמה נגד האישים נושאי הדת או נגד המפלגה דתית, כאנשים ולא כבעלי דת, אבל סו"ס בהנוגע למושפעים והמקבלים אין זה נ"מ כ"כ.

באם הידיעות שלי נכונות, הנה בשנים האחרונות יש שנוי משמח קצת באה"ק ת"ו בשטח האמור, והוא: מלפני כמה שנים היתה תגובה נגד הדת "למטה", ז.א. בתוככי הנוער והצעירים, והעומדים בראש נסחפו אחריהם, מהם ברצון ומהם באונס. אבל דוקא בשנים הכי אחרונות הנוער והצעירים התחילו לחפש הדרך לשיבה אל האמונה והדת, ואפילו אלה מהם המנגדים לע"ע למצוות מעשיות או לדת ישראל הרי התנגדות זו היא יותר מתוך חוסר ידיעה מאשר התנגדות בעצם, אלא שלצערנו הכי גדול, הנה אלה העומדים ממעל להם ומנהיגיהם עדיין אוחזים בדרכים ושיטות שמלפנים ונלחמים בדת ובעניני', ומזמן לזמן מתבטא זה בתופעות כאלה המנויות לעיל ועוד כהנה וכהנה, אין מתפקידי, ונגד רצוני, למנות עוונותיהם של כו', ובפרט שלהנמצאים באה"ק ת"ו - הענינים ידועים וברורים עוד יותר. ומי יודע מה מה יולד יום.

ולכן כל המקדים כו' ועושה בזה בעוד מועד, הרי לא לבד מחליש התופעות שעד עתה, אלא שולל נקודות חדשות בזה.

ב) לסיום מכתבו דנפשי חשקה בתורה וכו' ומה יעשה האדם שאינו מסוגל לעשות שתי מלאכות כו', הנה גם בבעי' זו, כמו בכל עניני האדם, יש הוראה ברורה בתורתנו תורת חיים, והיא אשר מצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים דוחה תורה (מועד קטן, ט סוף ע"א וריש ע"ב).

ו'תקסג

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 562 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מר.. שטיינמן: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'תעב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תתטז.