ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקסד

ב"ה, כ"ב מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה

יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק.

... לשאלתו במאמר חז"ל כל הגדול מחבירו יצרו גדול כו' וכן בהסיפור הידוע הנדפס בהתמים בהנוגע לאברהם אבינו שזהו מצד הגוף, ועוד - ממה שכתוב בתניא, שהרע נהפך לטוב ממש.

ומובן שלא על התניא קושיתו, כי אם על הירושלמי ברכות בסופה והזהר (ג. קז, ב) ובפרט שבירוש' מובא ביחוד בהנוגע לאברהם אבינו.

(איני מביא הבבלי דברכות סא, ב כיון ששם פרש"י באופן אחר, משא"כ בהנ"ל).

ובאמת לא יקשה כל האמור, כי המאמר דכל הגדול מחבירו כו' ה"ה מצד עצמו קודם לעבודת האדם, ואף שנהפך לטוב או שהרגו בתענית, הוא מעין [אף כי כמובן - בדקות דדקות] האמור בבע"ת שסורם רע מפני טבעם הקדום, וע"ד זה המאמר ע"ד אברהם אבינו הנ"ל.

ועוד מעין דוגמא לזה: אכילת גופו המזוכך של א) משה רבנו, ב) כשעלה למרום ג) בהנוגע ללחם מן השמים שאין בו פסולת - ובכ"ז לא אכל, וויילע צו ניט קומט ד;63637#&אס ניט.

במ"ש שעורר את גיסו הרב שליט"א ללמוד תורת החסידות דא"ח, ובודאי לא יסתפק באמירה פ"א, כי אם עד שיבוא הענין לפועל, ובקביעות וכהוראת רבנו הזקן לא רק קביעות בזמן אלא גם קביעות בנפש והוא העיקר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ו'תקסד

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 203 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה יצחק: דובאוו, מנטשסטר. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'רעט, ובהנסמן בהערות שם.

בהסיפור הידוע: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תשכג,

שכתוב בתניא: פ"י.