ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקסה

ב"ה, כ"ג מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש ע"ד מר... שי' בנדון הפרוטות לצדקה, שלפעמים שוכח או שאינו נמצא בביתו, כמדומה שכבר כתבתי לו זה בפירוש, שצ"ל זה באופן דבלי נדר, ובאם לא עשה כן הרי יתיר הענין בפני שלשה, ומכאן ולהבא יעשה בלי נדר, כן מובן שענין הצדקה, אין הדיוק לתת הפרוטות תיכף בקופה של צדקה או לתתם תומ"י לעני, כי באם אין שני הענינים מהמוכן, יש להניח הכסף במעטפה מיוחדה וכיו"ב, והרי כל זה אפשרי גם בלכתך בדרך וכו'. כן בטח יסדר עמו הענין השני שמזכיר במכתבו, שהוא כמובן חשוב יותר.

ויהי רצון אשר לא רק יתקרב הנ"ל אלא יוכלל בתוככי אנ"ש בכל עניניו באופן דמוסיף והולך ועד שיהי' טופח ע"מ להטפיח גם בסביבתו מעבר.

בודאי מכינים בעוד מועד תכנית מפורטת לניצול ימי חדש הגאולה והנסים הוא חדש כסלו ובפרט ימי סגולה דיו"ד וי"ט כסלו וחנוכה להחזקת היהדות בכלל ולהפצת המעינות עד שיגיעו גם חוצה ביחוד, ויהי רצון שיהי' בהצלחה גדולה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תקסה

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 260.