ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקסו

ב"ה, כ"ד מ"ח תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יעקב שי' שו"ב

שלום וברכה!

ע"י הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות וכו' מו"ה יוסף חיים שי' הכהן ר;63637#&אזענפעלד נתקבל פ"נ עבורו.

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו.

וזכות התעסקותו והשתדלותו בחיזוק והתפתחות הת"ת שבהנהלת הנ"ל, בודאי שתעמוד לו בכל המצטרך לו ולב"ב בכלל, ובזה כמובן ופשוט הטבת הבריאות מתאים לתוכן הפ"נ וע"פ תורת רבנו הזקן (שמח"ת תק"מ)

(ששמענוה מכ"ק מו"ח אדמו"ר, מאמרו ש"ת תרצ"ט)

מיוסד על מאמר הזהר (ח"ג דנ"ב ע"ב) עץ חיים היא למחזיקים בה אלו בעלי השגה הלומדים תורה, ותומכי' מאושר, אלו בעלי עבודה העוסקים בתורה, מאושר גליקלעך כדאי' בזהר (הנ"ל) א"ת מאושר אלא מראשו, דע"י עבודתם ממשיכים מראשו היינו מפנימית הא"ס ב"ה וכמעלת הרגל המקים את הראש דוקא.

בברכה לבשו"ט.

נ.ב.

בודאי יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים אשר שמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר שוים הם לכל נפש וסגולה לכמה ענינים.

ו'תקסו

מו"ה יעקב: קרסיק, פריסקא.