ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקסז

ב"ה, כ"ו מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

ועד אנ"ש בי"ס חב"ד ד...

באה"ק ת"ו ע"י משיח צדקנו בקרוב

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ב חשון, מאשר נבחרו בתור ב"כ אנ"ש אשר ב...

ויהי רצון אשר יצליחו בעבודתם בקדש לחזק ולפתח בי"ס החבד"י אשר ב.. ד.

ובודאי לא יתרשמו מכל אלה המנגדים לרבותינו נשיאינו, שהרי לא חדשה היא בארץ, כ"א מעת גילוי פנימיות התורה, ובפרט באופן המובן גם לשכל אנושי למען עשותו גם הוא כלי המוכשר להתאחד עם פנימיות התורה, איחוד בכל הפרטים, וכמבואר בספר תניא קדישא פרק ה'.

ובפרט שהרי ידוע פסק דין בי"ד של מעלה, אשר בגלל המס"נ (של רבנו הזקן) על תורת החסידות, פסקו בבי"ד של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.

ויהי רצון אשר ירחם השי"ת על העם ההולכים בחשך ונלחמים במאור התורה זוהי פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ויזכם לראות את האור כי טוב.

ואפילו אלו שבלשון רבנו הזקן בהקדמתו לתניא, שכלו וידיעתו מבולבלים ובחשכה יתהלכו בעבודת ה' (שלכן) בקושי יכול לראות את האור כי טוב, המה' יפלא לבטל קושי זה ובחסד וברחמים יתקנו את אשר עוותו וחיסרו עד עתה, ובאופן המבואר בתניא באגרת התשובה סוף פרק ט' (מ"ש בתדב"א) אדם עבר עבירה ונתחייב וכו' הי' רגיל לקרות דף א' יקרא ב' דפים וכו' ועאכו"כ בענין הנוגע לרבים, הפצת מעינות דא"ח, אשר התחלת העבודה בזה הוא בגיל רך, וכנראה במוחש, שאפילו בלימוד האל"ף בי"ת וכיו"ב ניכר, באם המורה חדור אור וחום חסידותי או וכו'.

בברכת הצלחה מופלגה בכל האמור ולבשו"ט ובאופן דמוסיף והולך, ובפרט שמתקרבים אנו לחדש כסלו חדש הנסים והגאולה והנצחון גלוי דתורת החסידות ועניני'.

ובברכה בכה"ע.

ו'תקסז

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 250 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.