ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקסח

ב"ה, כ"ז מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד חשון, בו כותב אודות אופן הנחת תפילין בזמנים שעברו.

הנה כיון שענין מצות תפלין הוא המשכת מוחין, כמבואר בכ"מ ומהם בד"ה איתא במדרש תהלים הידוע, מובן שלתיקון צריך להוסיף בהמשכת המוחין, ז.א. לימוד התורה בהתמדה ושקידה לימוד בלי כל פניות, שזהו מוחין כשהם לעצמן קודם המשכתן למטה במדות, ושמשם צריך להמשיכם למטה ע"י קיום המצוה, וכל המוסיף בזה הרי זה משובח.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'תקסח

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 258.

אופן הנחת תפילין: תיקון לאיטר יד שהניח תפילין בידו השמאלית.