ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקסט

ב"ה, כ"ז מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב מ"ח, בו כותב אודות הגורמים המפריעים, ותקותי שההשתדלות מהלעו"ז מעוררת בהם כחות נוספים למילוי תפקידם בקדש, מלאכת שמים חינוך עטה"ק המקרב לבם של בני ישראל לאבינו שבשמים, והוא מעין המבואר באגה"ק סוף סי' כ"ה התעוררות כזו - מענין זה עצמו, כשישים אל לבו ויתבונן ענין ירידת השכינה כביכול וכו' עיי"ש, והרי הובטחנו אשר בגלל המס"נ הלזו (של רבנו הזקן) על תורת החסידות, פסקו בבי"ד של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות, תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה...

ובהתקרבנו לחדש כסלו הוא חדש הנסים והגאולה - שמצות היום בהדלקת נר אור ובאופן דמוסיף והולך אף ששקעה החמה, הנה יהי רצון שיקוים כל זה בעבודה האמורה מתוך שמחה וטוב לבב.

בפ"ש לחבריו בעבודה הק' אשר גם אליהם מופנה כל הדברים הנ"ל.

בברכה לבשו"ט.

נ.ב.

בטח מכינים תכנית לימי חדש כסלו בכלל, ויו"ד וי"ט כסלו וחנוכה ביחוד, והשי"ת יצליחם גם בזה.