ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקעא

ב"ה, כ"ח מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ויהי רצון שבקרוב ממש יקוים היעוד דלילה כיום יאיר ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר וכו' וכדיוק רבותינו נשיאינו, שאפילו בשר הגשמי כפשוטו ירגיש כבוד ה' (שלמעלה משם אלקים בגימטריא הטבע אלקות המלובש בטבע, שהרי לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתקה, שמש ה' מהנרתק ומגן דשם אלקים, וכמ"ש כי שמש ומגן ה' אלקים, עיין שער היחוד ר"פ ד').

בברכה לבשו"ט בכל האמור.