ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקעב

ב"ה, כ"ט מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מכ"ה חשון והקודמיו עם המצורף אליהם.

ות"ח ת"ח על השתדלותו לקבל עוד רשימות מנהגי חסידים ובודאי ימשיך בזה מאת הררי"ח שי' ומשאר אנ"ש שי' ובלבד שיהיו בעלי סמכא בשמועות כאלו, ובמקום שיש ספק גברא וכיו"ב צריך לציין גם הספק ותוכנו.

הביאור לתניא נתקבל בעתו ות"ח ת"ח.

בשאלתו על מנהגנו שלא לומר פסוקי זכור ברית בער"ה, (ועד"ז הוא גם השאלה בחידוש דאמירת ויאמר דוד אל גד).

הקושיא שרושם, שאלתי את כ"ק מו"ח אדמו"ר בעת שסדר רשימת סדר הסליחות, ואמר שלמרות הקושיא, אבל כן נוהגים, וה"ה בהנוגע לנשיאת כפים בנעילה אשר בפירוש שמעתי הוראה ברורה מכ"ק מו"ח אדמו"ר ע"מ להדפיס בלקוטי מנהגי חב"ד לעשי"ת שהו"ל ;63637#&אז, והביא מעשה רב מליובאוויטש בזה, שמזה מובן שהשנה אודותה כותב, היתה בזה הוראת שעה.

בעת רצון אזכיר את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

ולרגלי התחלת בנו שי' ללמוד מקרא תורה שבכתב, יהי רצון שמלימוד המקרא יגדל לבן עשר למשנה ולבן י"ג למצות וכו' והוא וזוגתו תחי' יגדלוהו עם כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תקעב

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 534 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה מנחם זאב שי': גרינגלס. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתפז, ובהנסמן בהערות שם.

הררי"ח שי': כנראה - חטריק.