ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקעג

ב"ה, כ"ט מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ז חשון, והקודמו.

בעת רצון יזכירוהו ואת ב"ב שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו. ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנקודות אודותן כותב.

ובפרט שהרי היום יום סגולה ערב ר"ח כסלו, וכמבואר הדיוק בתורת החסידות, בהנוגע לראש השנה, ועד"ז לראש חדש, שנקרא ראש ולא תחלת, אף שלכאורה הי' צ"ל תחלת, אלא שכמו שהראש כולל בו חיות כל האברים עד"ז הוא, ראש השנה, בהנוגע לימות השנה, וראש החדש, בהנוגע לימי החדש, ז.א. אשר יום זה כולל בתוכו גם יום הבהיר י"ט כסלו, וימי חנוכה הבע"ל, ימי נצחון האור והמאור דקדושה, אלא שלאחרי זה בימים הבע"ל בא זה לפועל.

ויהי רצון אשר בכל עניניו יהי' כאמור, ויבשר טוב, בטוב הנראה ונגלה, ולימודו בתורת החסידות, שבדורנו נתגלה בה המאור שבתורה זוהי פנימיות התורה, ישמש צנור וכלי להמשכת (אר;63637#&אפציהען) וקבלת ברכות נותן התורה כאמור.

בודאי יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.