ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקעד

ב"ה, כ"ט מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מכ"ד חשון, בו מעתיק דברי הרופא ע"ד הטבת בריאותו, ויהי רצון שילך מצב בריאותו הלוך וטוב, וכפתגם רבותינו נשיאינו, פון גוט צו נאך בעסער.

ומובן שאין דעתי נוחה ממ"ש שעושה כהוראת הרופא אבל לא בדיוק, שהרי התורה נתנה רשות לרופא לרפאות, ובנתינת רשות זה, ה"ז נעשה מצוה מצד הרופא (עיין ט"ז יו"ד ריש סימן רל"ז) ולמצוה גדולה ורבה מצד הנרפא, הענין דונשמרתם מאד לנפשותיכם, והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, ואזהרת הרב המגיד לבנו המלאך, א קליינע לעכעלע אין גוף - ;63636#&א גרויסע לעכעל אין נשמה, ועוד ועוד. ואין להאריך בדבר הפשוט.

ותקותי חזקה, שתיכף בקבלת מכתבי זה, יבשרני טוב - שעכ"פ מכאן ולהבא, לא יתערב בהוראות הרופא, כי אם יקיימם כדבעי, ובפרט שהרי רואים במוחש, שביטולה של ענין של תורה למשך זמן, אפילו באם נקרא זה ביטול, מביא שכר מרובה לאחרי זמן, כיון שעי"ז מתקדמת הטבת הבריאות עד לרפואה שלימה, וממלא החסרון פי כמה, משא"כ ע"י הרפיון בזה, וק"ל.

ויהי רצון שכיון שנכנסים הננו בחדש כסלו הוא חדש הנסים והגאולה, והאור, באופן דמוסיף והולך, הנה יתוסף בברכות השי"ת בהנ"ל, ובשאר הענינים אודותם כותב במכתבו ובהמוסדות... לכל לראש.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט בכל האמור בקרוב,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

בטח מסר הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מרץ כו' הרב הולנדר שי' פ"ש מכאן - מתוך התועדות והתעוררות לכל עניני אנ"ש אשר במדינתם הט'. וראוי הוא לתודה ועדוד בעד פעולותיו ביהדות ועניני' בכלל, ובהנוגע לעניניהם במדינתם בפרט.

ו'תקעד

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 586.