ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקעה

ב"ה, ערב ר"ח כסלו

ברוקלין.

חדש הנסים והגאולה, תשי"ט

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה דוד נתן שי' לעסער

שלום וברכה!

מאשר הנני בתודה קבלת נרות שעוה, שמשים לנרות חנוכה.

ויהי רצון שע"פ מאמר רז"ל הידוע (הובא ברמב"ן ר"פ בהעלותך) דנרות חנוכה הן הנרות הקיימות לעולם, ומזה למדים רז"ל אשר הברכות, ברכות כהנים, ג"כ אינן בטלות לעולם, (עיי"ש ברמב"ן).

הנה בימינו ובקרוב ממש, יקוים היעוד, יאר ה' פניו אליך וגו' וישם לך שלום, וכפירוש רז"ל, יאר גו' שנאמר קומי אורי כי בא אורך, וישם לך שלום - זה שלום מלכות בית דוד, שנאמר למרבה המשרה ולשלום אין קץ (ספרי במדבר ו, כה כו) ביאת שר שלום המרבה המשרה הוא משיח צדקנו.

בברכת חדש טוב ולבשו"ט תכה"י.

ו'תקעה

הרה"ח.. לעסער: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתקעא, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ו'תריט.