ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקעז

ב"ה, א' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם ובענג קר;63637#&אתי מכתבו מכ"ג חשון עם המצורף אליו, ות"ח ת"ח על הבשורה טובה בכל אותם השטחים אודותם כותב. ויהי רצון שיזכה לבשר טוב תכה"י בטוב האמיתי טוב לשמים וטוב לבריות, טוב העושה פירות (קדושין מ' ע"א), ואשרי חלקם של כל אלו המשתדלים בזה, ויהי רצון כמה שנאמר אוהב כסף לא ישבע כסף, הנה יוסיפו בפעולות האמורות וילכו מחיל אל חיל באופן דמי שיש לו מנה רוצה מאתים (הוספה של מנה) אבל מי שיש לו מאתים רוצה ד' מאות, הוספה של ב' מנה, וק"ל...

במ"ש אודות נסיעה לכאן, למשך תקופה קצרה - לכאורה שאלה זו ענינה נסיעה בזמן דחגים ומועדים, משא"כ באמצע השנה, ובטח יפרט יותר במכתביו הבאים.

לפלא קצת וגם מדאיג קצת מה שאינו כותב ע"ד מה שכתבתי לו מ;63637#&אז, שעליו להיות דוגמא חי' בהתמדה ושקידה בהתאם לסדרי ישיבתו בלימוד, וע"ד הנהגה בזמן חסידים הראשונים, שאלו שתפקידם הי' בהפצת המעינות בחוגים מסוימים, נבחרו מבין הלומדים והשקדנים להצלחת הפצה זו קשורה היתה בזה שגישתם התחילה בעניני לימוד בתורת הנגלה כו'. ובטח גם עד"ז ימלא בהזדמנות הבאה, ויהי רצון שתהיינה הבשו"ט שעולה מחיל אל חיל גם בזה, שמלבד גודל הענין מצד עצמו, הרי גם זה קשור בעבודתו האמורה, כנ"ל.

בטח מכינים תכנית מתאימה מפורטת לנצול ימי חדש כסלו בכלל וימי הסגולה יו"ד י"ט בפרט וחנוכה שאחריו להפצת המעינות עד שיגיעו גם חוצה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובאופן דופרצת גו'.